Przedszkole Muzyczne Do-Re-Mi Słupsk

W świecie muzyki

Głównym celem zajęć w naszym przedszkolu jest rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej kreatywności i twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, taniec i aktywne słuchanie muzyki. Wykorzystując konsekwentnie i systematycznie te elementy na naszych zajęciach rozwijamy i podtrzymujemy naturalne, wrodzone zdolności każdego dziecka.

W realizowaniu tych zadań pomaga nam fakt, iż dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną spontaniczność i ogromną radość w swych pierwszych działaniach muzycznych.

Oferujemy dzieciom bogaty program kształcenia muzycznego

Pracujemy metodą Carla Orffa

„Metoda ta nie uczy rywalizacji. Tu każde dziecko ma równe szanse, każde może poczuć się wartościowe i odpowiedzialne za grupę. Każde jest wyjątkowe ...”

U podstaw systemu Orffa zauważymy założenia ogólnowychowawcze, czyli wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka do celów wychowawczych. Orff skupia się na tym, aby rozbudzić u dzieci zainteresowania muzyczne poprzez tworzenie muzyki – improwizacje, a nie przez jej odtwarzanie. Jego system kierowany jest nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci w przedszkolach i szkołach, również tych niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

Jak pisze C. Orff, „Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”. Tą zasadą kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika.

Cała koncepcja pedagogiki muzycznej według C. Orffa opiera się na trzech zasadach: kładzenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę, rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu.

Stosowane formy aktywności muzycznej

Ruch przy muzyce -pozwala dzieciom początkowo na spontaniczne, a w późniejszym czasie na zorganizowane i kontrolowane wyrażanie swoich emocji. Uczy kreatywności i ekspresji ruchowej, uwrażliwia na barwę dźwięku, jego wysokość, a przy tym pozwala bawić się rytmem oraz tempem muzyki.

Śpiew - pozwala dzieciom w wieku przedszkolnym w przyjazny, wesoły i pogodny sposób zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Zajęcia wykorzystujące te formę aktywności uczą prawidłowego oddechu, interpretacji, poszerzają słownictwo i skalę głosu dziecka.

Gra na instrumentach - to najżywiej odbierana i najciekawsza dla dzieci forma obcowania z zaczarowanym światem muzyki. Dzieci poznają stopniowo wszystkie instrumenty z całego bogatego instrumentarium Carla Orffa. Zapoznają się z ich wyglądem i brzmieniem, a bawiąc się tworzą żywą orkiestrę. Ćwiczą przy okazji poczucie rytmu, pamięć muzyczną i zdolności manualne. Uczą się współuczestnictwa i współdziałania w grupie rówieśniczej. Bardzo często rekwizyt w dłoni małego dziecka, jakim jest w tym wypadku  instrument perkusyjny pozwala mu zapomnieć o tremie, pozbyć się swych zahamowań i strachu przed grupą. Działania twórcze - istotne jest aby dzieci od pierwszych zajęć muzycznych miały kontakt z tworzeniem i uznały to za czynność naturalną oraz przyjęły, że ich muzyczne improwizacje nie są ani popisem, ani szczególnie trudnym ćwiczeniem. Improwizacja muzyczna powinna być wtopiona w całość procesu dydaktycznego, powinna być zintegrowana z innymi formami wychowania muzycznego, czyli śpiewem, grą, ruchem itd.

Aktywne słuchanie muzyki - głównym celem słuchania muzyki jest przysparzanie uczniom doświadczeń słuchowych, stanowiących sposób kształcenia pamięci i wyobraźni muzycznej. Drugim celem tej formy aktywności jest przekazywanie wychowankom wiadomości o muzyce i kulturze muzycznej.

© Przedszkole Muzyczne DoReMi. Wykonanie: strony internetowe słupsk